Which Values Unite Us Today - International Conference, 10-12 March 2016, Sofia, Bulgaria

Context

Persisting economic, social, environmental, political, and other ongoing crises challenge basic humanitarian and governance principles, as well as international solidarity and responsibility rules. The state of our planet reveals a striking vacuum of unifying values to sustain and accelerate peaceful human development. Public opinion polls and research among world business and policy leaders convey the shared perception that the crisis of values is a major cause of social, economic and political disruptions which are threatening human security and dignity.

Mission

In such a context of emergency, on March 10-12, 2016, in Sofia, Bulgaria, in the heart of a region particularly concerned with preserving multi-ethnic harmony, distinguished scholars, business leaders, policy makers and opinion shapers from various cultural, ideological, religious and philosophical background, from Europe, Asia, Africa, the Middle East and North America will gather to create a value-based foundation for addressing the greatest challenges facing humanity today. The international conference aims to develop a shared vision of the values that unite us today and make recommendations for the definition, development, dissemination and consolidation of federating global values.

The international conference is organized under the Patronage of UNESCO’s Director General, Dr Irina Bokova, by a coalition of research institutes and think tanks lead by the Geneva Spiritual Appeal, Switzerland and the Public Policy Institute, Bulgaria.

Audience

The conference is open to policy makers, business leaders, academics and civil society organizations. Media partners will ensure a broad dissemination of the debate and its conclusions, which will raise awareness about the values which unite us today and will catalyze actions to infuse them across cultures and sectors.

Expected Outcomes

The international conference aims to answer the question how universally recognized global values can become a common language to unify humanity in its diversity and ensure peaceful co-existence. It will gather terms of reference, including criteria, institutions and tools to define, develop, disseminate and consolidate federating and globally shared values.

Contributions and proceedings from the conference will be published in a paper to be distributed to policy makers, business leaders, media and universities. As organizers see the quest of federating human values as instrumental in building peace, a series of follow-up forums will be initiated in different European, Asian and Middle Eastern countries throughout 2016 to bring awareness and catalyze actions.

Контекст и мисия

Трайни икономически, социални, екологични и политически кризи са предизвикателство за основните хуманитарни и управленски принципи, за международните норми, солидарност и отговорност. В състояние сме на вакуум на обединяващи ни ценности, за поддържане и укрепване на мирното развитие на човека. Проучванията показват, че кризата на ценностите е основна причина за социални, икономически и политическисътресения, подкопаващи сигурността и достойнство на хората.
На 10-12 март 2016 г. в София, в сърцето на район загрижен за запазване на мултиетническата хармония, изтъкнати учени, духовни лидери и политици, представители на различни култури, идеологии, религии и философии от Европа, Азия, Африка, Близкия изток и Америка ще разработват обща визия за ценностите, които ни обединяват, за справяне с предизвикателства пред човечеството. Международната конференция се организира под патронажа на Генералния директор на ЮНЕСКО, от коалиция от изследователски институти и мозъчни тръстове ръководени от Geneva Spiritual Appeal, Швейцария и Института за публична политика, България.

Участници и формат

Конференцията е отворена за политици, обществени лидери, учени и организации на гражданското общество. Медийни партньори ще осигурят покритие на дебатите, за по-добра информираност по обединяващите ни ценности, за катализиране на действия.
Три панела ще изследват кои са ценностите, които ни обединяват и кой е пътят за влиянието им в обществата ни, а след това ще препоръчат по-нататъшни действия.
Панел I, "Ценности и кризи" e за споделените ценности за мирно съвместно съществуване и влиянието на културните особености, за кризата на ценностите на европейското Просвещение днес, за отношението между култура, цивилизация, ценности и добродетели, за държавност, идентичност и самоопределение в пост-модерния свят.
Панел II, "Ценности и общество" е за ефективността на съществуващите институции (образование, медии, гражданско общество, култура, бизнес) при отстояване на ценностите, за имунитета на "цивилизованите общества" от фанатизъм, радикализъм и ксенофобия, за гражданско образование, за основните права и свободи.
Панел III ще разгледа специфичните проблеми, свързани със свободата и сигурността, за баланса между ред и свобода. Като заключителен панел, ще се търсят препоръки за преодоляване на бариерите и за възползване от възможностите за дефиниране и прилагане на ценностите.

Очаквани резултати

Международната конференция има за цел да отговори на въпроса как общопризнатите глобални ценности могат да станат езика за обединяване на човечеството в неговото многообразие и да гарантират мирното ни съвместно съществуване. Докладите ще бъдат публикувани и ще бъдат разпространени сред политици, бизнес лидери, медии и университети.